Selecteer een pagina

Privacy

Privacy Policy

Deze privacy policy is van toepassing op iedereen die contact heeft met Koicompagnie, ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: E.R. van Mannekes

Wijziging van de privacy policy

Koicompagnie kan de privacy policyop ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van de privacy policy informeren wij u hierover rechtstreeks.

Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een overeenkomst sluit voor de levering, de installatie en/of het onderhoud of een ander product of dienst met ons afsluit of heeft afgesloten.
Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, u zich inschrijft voor de koicompagnie Nieuwsbrief of als u contact heeft met onze klantenservice.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Koicompagnie kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer en interesses in producten en diensten.
Koicompagnie kan ook de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:
Inloggegevens die u gebruikt voor koicompagnie.nl.
Surf- en klikgegevens als u een website van koicompagnie.nl bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.

Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden

Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet u de wettelijke grondslagen op basis waarvan Koicompagnie uw persoonsgegevens verwerkt:

Uitvoering van de overeenkomst:

het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
het leveren en uitvoeren van het product of dienst. Deze data wordt door Koicompagnie verwerkt en de data worden samen met uw klantgegevens opgeslagen. Koicompagnie stelt geen persoonlijke data beschikbaar aan derden, anders dan voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Om uw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media;
het behandelen van klachten of geschillen;
het aanbieden van diensten via Koicompagnie
om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te laten maken van Koicompagnie.nl

Toestemming:

de Koicompagnie websites maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over cookies of het aanpassen van uw cookie-instellingen, lees dan het Koicompagnie cookiebeleid.
De wet:
Koicompagnie is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder.

Gerechtvaardigd belang:

crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau;
ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
het voorkomen en opsporen van fraude;
voor marketingdoeleinden. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen. Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en sociale media.
We kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Koicompagnie verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan bedrijven ten behoeve van hun eigen commerciële en marketing doeleinden.

Sociale Media

Koicompagnie gebruikt voor marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@koicompagnie.nl of een brief naar Koicompagnie romhof 21 9411sb te Beilen.
Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.
Daarnaast vragen wij u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Koicompagnie vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.
Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
Koicompagnie reageert binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Koicompagnie verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Koicompagnie in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 3) indien Koicompagnie de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door Koicompagnie. U heeft dit recht in de volgende gevallen:
de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang;
wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering;
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Koicompagnie om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.
Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct.
Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct. Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen. U kunt uw wijziging ook doorgeven via 0593 541415.

Ontvangers van persoonsgegevens

Om Uw te kunnen leveren en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:
Medewerkers van Koicompagnie die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice, financiële administratie, de marketingafdeling en ook de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van de webschop.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:
data-entrybedrijven om ons te helpen bij het optimaliseren van (marketing)processen en uitvoering van campagnes.
incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.
marketingbureaus: om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketingcampagnes.
IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft Koicompagnie duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij Koicompagnie?

Koicompagnie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten Koicompagnie. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

Wat moet u doen om uw gegevens veilig te bewaren?

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
Tips:
Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van Koicompagnie zullen u nooit naar uw wachtwoorden vragen via email of langs andere weg. Ook zullen wij u niet spontaan bellen om uw persoonlijke gegevens te vragen.
Houd uw apparaten waarop u met uw persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.

Hoe lang bewaart Koicompagnie uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het product, dienst of service aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Koicompagnie. Bij aanvraag van een offerte voor een product of dienst bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.
In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Vragen over privacy binnen Koicompagnie of heeft u een klacht?

Koicompagnie heeft een Data Protection officer aangesteld, die advies aan de organisatie geeft en toezicht houdt op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen Koicompagnie.
Heeft u vragen over deze privacy policy of over de wijze waarop Koicompagnie met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Koicompagnie, bereikbaar via het mailadres: info@koicompagnie.nl.
Ook kunt u bij de Data Protection Officer een klacht indienen over de wijze waarop Koicompagnie uw persoonsgegevens verwerkt. Het is ook mogelijk, een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u (bijv.) van mening bent dat uw klacht niet op zorgvuldige wijze door Koicompagnie is afgehandeld.
Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2018.